หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
 
 
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์  
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านจารย์
“ตำบลบ้านจารย์น่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า
ยึดหลักธรรมาภิบาลบริหารงานแบบมีส่วนร่วม"
 
 
 
พันธกิจ
 
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและส่งเสริมด้านการตลาด
  ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
  ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
  ส่งเสริมอนุรักษ์พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ และการสาธารณสุข
  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ทำการเกษตรแบบธรรมชาติเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
  บริหารจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีและการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 
 
ยุทธศาสตร์
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนเพื่อยกคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
แนวทางการพัฒนา
 
  พัฒนาระบบการคมนาคม การขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
  ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ฝายน้ำล้น ท่อลอดเหลี่ยม เพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร
  ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบล
  ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
  การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
  สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
  ส่งเสริมกิจกรรมของชาติ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนา
  ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเยาวชน ประชาชน ทั้งระดับตำบล ระดับอำเภอ และจังหวัด
  รณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทำการเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและก้าวหน้า
  ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
  การป้องกันควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยชุมชน
  สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรณรงค์ให้มีการปลูกป่าทดแทน
  บำบัดและกำจัดขยะ
  ปรับปรุงภูมิทัศน์
  ส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพทำงาน เพื่อปรับกระบวนทัศน์ และส่งเสริมศักยภาพความเข้มแข็งของหน่วยงาน
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150 โทรศัพท์ : 044-558565 โทรสาร : 044-558566
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
จำนวนผู้เข้าชม 4,824,715 เริ่มนับ 26 พ.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์