คู่มือประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่๑ ขั้นตอนคำสั่งรับคำขอใบอนุณาต)


การขอต่่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร


การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารคตามมาตรา 32


การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21


การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร


การจัดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

  (1)     2