หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย
อบต.บ้านจารย์ ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
1
2
3
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
นายอิทธิพล ร่วมพัฒนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
สายตรงนายก
085-638-8008
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 098-101-4515
 
 
 
 
  กิจกรรม
  กิจการสภา
   
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศ เรื่องการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกกระบะเทท้าย ติดตั้งเครนไฮโดร [ 3 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 114 
   
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านระนุก ห [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 34 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านกันเต็ล [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 31 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเวที ตกแต่งสถานที่ พร้อมติดตั้งเครื่องเสียง โ [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 35 
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศ e-GP
ในเครือข่าย
 
 
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1272  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว1262  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด (บริหารกายหน้าเสาธง) ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว1268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กพส. มท 0810.4/ว1271  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 กพส. มท 0810.4/ว1270  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มที่ 3 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1269 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 16 สน.บถ.  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ LAD CLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่ กศ. มท 0816.3/ว1253  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
แบบสำรวจการดำเนินการตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ กศ. มท 0816.3/ว1254  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว1255  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ข้อหารือและขอให้ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3448  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1249  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว1252 [สปอตวิทยุ1ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขันฯ] [สปอตวิทยุ2 ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขัน] [สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1248  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1247  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้เครื่องมือระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green area) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก (พื้นที่สีเขียว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ กสว. มท 0820.3/ว1244 [บัญชีแนบท้าย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว91  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1231  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ฯ กค. มท 0803.3/ว1246  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/8039-8048 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1240  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อพนักงานเมืองพัทยาผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา สน.บถ. มท 0809.2/ว92  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 5/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1234 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว69  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว3402  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
 
 
สร 0023.3/ว 436 จัดทำสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (ทอ.ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสำโรงทาบ, ชุมพลบุรี, สนม, และพนมดงรัก)  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.5/ว 2998 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอจอมพระ และนายอำเภอลำดวน)  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.5/ว 435 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2564  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.5/ว 434 การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง (ทอ.ทุกอำเภอ นายก.อบจ.สร. และนายก.ทม.สร.)  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.5/ว 433 การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS (ทอ. ทุก อ. นายก.อบจ.สร และ นายก.ทม.สร)  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.5/ 432 ขอแจ้งรายละเอียดการนำส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว 431 ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว 2990 ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอโนนนารายณ์ พนมดงรัก ศรีณรงค์))  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ 7870 การประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว 2993 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564) (นอ.จอมพระ ท่าตูม ปราสาท รัตนบุรี ศีขรภูมิ สนม สังขะ สำโรงทาบ  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว 2991 ประกาศรายชื่อนายกเทศมนตรีที่ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อยู่ เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดสุรินทร์ และกรรมการพิจารณาอุทธรณืการประเมินภาษีประจำจังหวัดสุรินทร์แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/7841 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางขอลาออก  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/7840 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลกาบเชิงลาออก  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/7839 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ขอลาออก  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว 2988 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.5/ว 427 การโอนเงินค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครบริบาลท้องท้องเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ท้องถิ่นอำเภอพนมดงรัก ท่าตูม และท้องถิ่นอำเภอปราสาท)  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.5/ว 2981 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอสำโรงทาบ ลำดวน และนายอำเภอศรีณรงค์)  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.4/ว 421 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการออนไลน์  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.2/ว 47 ลว. 16 มิ.ย. 64 การสำรวจตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ แนบ1 ]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว 2969 หลักการส่งนมในโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
 
 
ทม.สุรินทร์ 18 มิ.ย. 64 ต้อนรับคณะรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านจารย์ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายพรชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุริน [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านจารย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ นำโดย นายอิทธิพล ร่วมพัฒนา นายกองค์การบริหาร [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านจารย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านจารย์ 54/2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านจารย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านจารย์ 53/2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านจารย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านจารย์ 52/2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านจารย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านจารย์ 51/2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทม.สุรินทร์ 18 มิ.ย. 64 ประชุมซักซ้อมจัดทำร่างงบประมาณรายจ่าย งป. 2565 [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทม.สุรินทร์ 17 มิ.ย. 64 15 มิ.ย. 64 พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ชุมชนศรีเทพ [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทม.สุรินทร์ 17 มิ.ย. 64 ประชุมโครงการสายไฟฟ้าลงดิน เฉลิมพระเกียรติ [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านจารย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านจารย์ 50/2564 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านจารย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านจารย์ 49/2564 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านจารย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านจารย์ 48/2564 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทม.สุรินทร์ 17 มิ.ย. 64 ทำความสะอาด จัดสวน สถานีขนส่งฯ [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
 
 


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุตามโครงการสัปดาห์ทาางภาษาอังกฤษ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉ [ 17 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน78 รายก [ 17 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉ [ 16 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ จ้างพิมพ์ตั๋ว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน หน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1 [ 15 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 15 มิ.ย. 2564 ]อบต.ตรึม ซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อวัสดุจัดทำใบงานและความรู้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 14 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียน จำนวน 18 รายการ โดยวิธี [ 14 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสุรินทร์ ระหว่างเดือนมิถุ [ 11 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) จำน [ 11 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 จำนวน 19 รายการ โด [ 11 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย เทศบาลเมืองสุรินทร์ ระหว่ [ 10 มิ.ย. 2564 ]อบต.ตรึม จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านทรัพย์โกฎิ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉ [ 9 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ รถยนต์ดับเพลิงอาคาร ชนิดถังน้ำในตัว จำนวน 1 คัน [ 9 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]

 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโคกปืด หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพ [ 16 ธ.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านมะโน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะ [ 16 ธ.ค. 2563 ]จ้างโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านแสงทอง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2563 ]

   
   
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (13 มี.ค. 2564)    อ่าน 49  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 ธ.ค. 2563)    อ่าน 107  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
ระเบียบ แบบฟอร์ม หนังสือต่างๆ
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่
ประชาชน
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา
ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
 

สินค้า OTOP ตำบลบ้านจารย์

ปราสาทสังข์ศิลปชัย
 
 
 
 
     
 
 
 
 
     
 
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
E-Service
 
ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
   
 
การจัดการองค์ความรู้
KM
   
   
   
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
   
   
 
   
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ จะเปิดระบบแจ้งไฟฟ้าสาธารณะดับ/ชำรุด ผ่านมือถือ โดยวิธีแสกน qr cord ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150 โทรศัพท์ : 044-558565 โทรสาร : 044-558566
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
จำนวนผู้เข้าชม 330,255 เริ่มนับ 26 พ.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
 

อบต.บ้านจารย์

ศพด.บ้านจารย์

ศพด.บ้านโคกไทร

ศพด.บ้านอังกอล

ศพด.บ้านมะโน