หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย
อบต.บ้านจารย์ ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
1
2
3
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
นายอิทธิพล ร่วมพัฒนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
สายตรงนายก
085-638-8008
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 098-101-4515
 
 
 
 
  กิจกรรม
  กิจการสภา
   
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศ เรื่องการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตั [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 222 
ประกาศ เรื่องการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกกระบะเทท้าย ติดตั้งเครนไฮโดร [ 3 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 196 
   
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านระนุก ห [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 67 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านกันเต็ล [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 68 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเวที ตกแต่งสถานที่ พร้อมติดตั้งเครื่องเสียง โ [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 77 
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศ e-GP
ในเครือข่าย
 
 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว125 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กม. มท 0804.3/ว1944  [ 16 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2054 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 16 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2049  [ 16 ก.ย. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2045  [ 15 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2046  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15413-15437 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15505-15524 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ผู้แทนของเทศบาล รวม 5 ภาค สน.คท. มท 0808.4/ว21, ว22, ว23, ว24, ว25  [ 15 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปิดระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาและทะเบียน อปท. กต. มท 0818.3/ว2038  [ 15 ก.ย. 2564 ]
เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2036 [แนวทางฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา (โรงเรียนและวิทยาลัย) ตอบแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2043  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนนุทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2009  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2010 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 14 ก.ย. 2564 ]
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กศ. มท 0816.4/ว2018  [ 14 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ กสธ. มท 0819.2/ว2017  [ 14 ก.ย. 2564 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอผลงานตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2021 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2021  [ 14 ก.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 และการนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว8023 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ย. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 19 สน.บถ.  [ 13 ก.ย. 2564 ]
การรายงานและบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง) กต. มท 0818.3/ว2019  [ 13 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2020 [เอกสารแนบ]  [ 13 ก.ย. 2564 ]
การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2014  [ 13 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ทำหมัน และ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในกิจกรรม [วันป้องกันโรคเบรีส์ (พิษสุนัขบ้า) โลก] ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1995  [ 13 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการทางการเห็นที่ประสบสาธารณภัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2006  [ 13 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2001 [บัญชีสรุป-อปท.] [บัญชีรายชื่อ รายใหม่]  [ 13 ก.ย. 2564 ]
 
 
สร 0023.5/ว4812 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(นายอำเภอรัตนบุรี และอำเภอปราสาท)  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว4807 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 4 (เดือนกันยายน 2564)  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว641 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว642 เชิญชวนสมัครสมาชิก สวนพฤกศาสตร์โรงเรียน  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว4809 แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด - 19  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว643 แจ้งการจัดอบรมโครงการบทบาทครูในการให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะสมอง (Executive Function) เด็กปฐมวัย  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว644 มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปี 2564  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
สร 0023.5/ว640 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว4792 การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว639 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแหล่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว4787 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน และแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯ  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว4788 หลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่น กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล และมีความประสงค์จะขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ สำหรับสัญญากู้เงินที่มีระยะเวลาการชำระหนี้ 10 ปี ในสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2109 (โค  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
สร 0023.5/ว4752 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอปราสาท และนายอำเภอท่าตูม)  [ 14 ก.ย. 2564 ]    
สร 0023.5/ว4751 การจดทำหนังสือขอยืนยันยอดธนาคาร  [ 14 ก.ย. 2564 ]    
สร/ว98 การประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปีของ อบต.  [ 14 ก.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว635 มาตรการการกักกันตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และการดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2564 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)  [ 14 ก.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว634 โครงการเครือข่ายครูดีเด่นของแผ่นดิน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน และโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน  [ 14 ก.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว4729 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 3) (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)  [ 14 ก.ย. 2564 ]    
สร 0023.4/ว632 การประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมากด้วยก๊าชชีวภาพหรือชีวมวลไม่เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  [ 13 ก.ย. 2564 ]    
สร 0023.4/ว631 กฏกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่เข้าประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 13 ก.ย. 2564 ]    
 
 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุุรินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็น [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 30 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุุรินทร์ เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือ [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
ทม.สุรินทร์ 15 ก.ย.64 ลงทะเบียนแบบสำรวจข้อมูลความต้องการฉีดวัคซีน Covid-19รอบ 2 [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
ทม.สุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิ [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านจารย์ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติและปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบ [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทม.สุรินทร์ 14 ก.ย. 64 ผู้ลงทะเบียนจองวัคซีนเฮ กำหนดฉีดวันที่ 15 ถึง16 ก.ย. 64 [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 53 
อบต.บ้านจารย์ วันที่ 10 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริย [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านจารย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 89/2564 กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ในก [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทม.สุรินทร์ 13 ก.ย. 64 ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุง โรงยิม [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
ทม.สุรินทร์ 13 ก.ย. 64 ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุง รอบบริเวณฯ [ 13 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู [ 13 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
ทม.สุรินทร์ 10 ก.ย. 64 ลงทะเบียนแบบสำรวจข้อความต้องการวัคซีน Covid-19 [ 11 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคริลิค กองค [ 10 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.ตรึม เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภา หมู่ที่ 1 ตำบลตรึม อำเภอศีขรภู [ 10 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
 
 


ทม.สุรินทร์ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล [ 17 ก.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน พร้อมถังรองรับขยะมูลฝ [ 17 ก.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนสายต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองสุ [ 17 ก.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนสายต่างภายในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ร [ 17 ก.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุโครงการใส่ใจสุขภาพนักเรียน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ [ 16 ก.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ จ้างซ่อมปั๊มสูญญากาศ เครื่องสูบน้ำชนิดหาบหาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi [ 14 ก.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรูปแบ [ 13 ก.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ทำวารสารเทศบาลเมืองสุรินทร์ ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔ [ 13 ก.ย. 2564 ]อบต.ตรึม จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมงานถนนลงหินคลุก บ้านโคกศิลา หมู่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ จ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒ [ 10 ก.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ จ้างเดินสายแลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]อบต.ตรึม จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมงานวางท่อ ระบายน้ำบ้านหนองหิน หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]อบต.ตรึม จ้างเหมาซ่อมแซมงานวางท่อ ระบายน้ำบ้านทรัพย์โกฎิ หมู่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]

 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 


ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจ [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]

   
   
 
เว็บไซต์ อบต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 ธ.ค. 2563)    อ่าน 137  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
ระเบียบ แบบฟอร์ม หนังสือต่างๆ
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่
ประชาชน
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา
ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
 

สินค้า OTOP ตำบลบ้านจารย์

ลานกิจกรรม/ลานกีฬา
 
 
 
 
     
 
 
 
 
     
 
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
E-Service
 
ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ใบขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
   
 
การจัดการองค์ความรู้
KM
   
   
   
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
   
   
 
   
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านจารย์ ปรับปรุงการบริการด้านใดมากที่สุด
  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  ด้านความสะดวกในการเข้าถึงจุดบริการ
  ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่ง free wifi น้ำดื่ม เป็นต้น
  ด้านความสะดวกของระบบ/ขั้นตอนการให้บริการ/การรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ
  ด้านระบบเทคโนโลยีในการให้บริการ
  ไม่ต้องการมีงานบริการครบถ้วนตามความต้องการแล้ว
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150 โทรศัพท์ : 044-558565 โทรสาร : 044-558566
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
จำนวนผู้เข้าชม 504,296 เริ่มนับ 26 พ.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
 

อบต.บ้านจารย์

ศพด.บ้านจารย์

ศพด.บ้านโคกไทร

ศพด.บ้านอังกอล

ศพด.บ้านมะโน