หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย
อบต.บ้านจารย์ ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
1
2
3
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
นายอิทธิพล ร่วมพัฒนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
สายตรงนายก
085-638-8008
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 085-779-2597
 
 
 
 
  กิจกรรม
  กิจการสภา
   
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหิน [ 21 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 72 
ประกวดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไทรงาม หมู่ที่ 12 ถึงค [ 26 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 84 
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกปืด หมู่ที่ 9 ถึงบ้านม [ 26 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 78 
   
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดห [ 14 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 12 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหิ [ 21 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 68 
ประกาศ อบต.บ้านจารย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม [ 26 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 73 
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศ e-GP
ในเครือข่าย
 
 
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว11917  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC) กต. มท 0818.3/ว5071  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5064 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแจ้งความประสงค์เข้าอบรม และเปิดรับลงทะเบียนอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5041  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์ และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5040  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4931 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4930 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17240-17261 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานที่มีความเหมาะสมและมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาชนบทเพื่อรับเหรียญรางวัล Aziz-UI Haq Rural Development ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว5056  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. .... กสว. มท 0820.3/ว5044 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5051  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ติดตามและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สถ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว5043 สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานฯ  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว5023  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว5025  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17164-17239 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5014  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ... และภาคผนวกแนบท้าย กสธ. มท 0819.2/ว5054  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28 กศ. มท 0816.3/ว5022 เอกสารแนบ  [ 30 พ.ย. 2566 ]
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว5008 แบบรายงาน  [ 30 พ.ย. 2566 ]
การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.2/ว4999  [ 30 พ.ย. 2566 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.5/ว4910  [ 30 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ) กศ. มท 0816.4/ว5000  [ 29 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2 กพส. มท 0810.2/ว4996  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4993  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (บัญชีเรียกรายงานตัว ครั้งที่ 21) สน.บถ.  [ 29 พ.ย. 2566 ]
 
 
สร 0023.5/ว6463 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) (น  [ 4 ธ.ค. 2566 ]    
สร 0023.5/ว6459 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอรัตนบุรี และนายอำเภอจอมพระ)  [ 4 ธ.ค. 2566 ]    
สร 0023.5/ว984 โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 1-3  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
สร 0023.6/ว982 เเจ้งการติดตามผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส (HPV) ผ่านระบบ MOPH Claim  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
สร 0023.2/ว 6429 การประมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณ์พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
สร 0023.2/ว6425 การพิจารณาโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนของโครงการที่เทศบาลเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
สร 0023.3/ 17691 ขอให้ตรวจสอบประมาณการราคาของโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ( ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) (นายอำเภอเมืองสุรินทร์)  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
สร 0023.5/ว6424 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอเมืองสุรินทร์ ชุมพลบุรี และนายอำเภอลำดวน)  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
สร 0023.3/ 17688 ขอให้ตรวจสอบประมาณการราคาของโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) (นายอำเภอบัวเชด)  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
สร 0023.3/ 17687 ขอให้ตรวจสอบประมาณการราคาของโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) (นายอำเภอลำดวน)  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
สร 0023.3/ 17686 ขอให้ตรวจสอบประมาณการราคาของโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) (นายอำเภอกาบเชิง)  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
สร 0023.3/ 17683 ขอให้ตรวจสอบประมาณการราคาของโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) (นายอำเภอศีขรภูมิ)  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
สร 0023.6/ว981 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
สร 0023.6/ว6415 การป้องกันโรคติดต่อเเละภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
สร 0023.2/ว6395 การปรับแผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
สร 0023.2/ว6392 การดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศุึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสุงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
สร 0023.5/ว6386 ซักซ้อมวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
สร 0023.2/ว6388 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกีบการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
สร 0023.2/ว6385 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาด้านทักษะด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
สร 0023.6/ว6370 การเพิ่มประสิทธิภาพเเละความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
 
 
ทม.สุรินทร์ 4 ธ.ค. 66 โครงการพ่อ แม่ ดีเด่น (มอบโล่พ่อดีเด่น) [ 4 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 58 
ทม.สุรินทร์ 4 ธ.ค. 66 โครงการพ่อ แม่ ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 40 
ทม.สุรินทร์ 4 ธ.ค. 66 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ [ 4 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 55 
อบต.ตรึม โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำามั [ 4 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ตรึม ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ [ 4 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.นิคมปราสาท ออกบริการพ่นหมอกควัน และ มอบ ทรายอะเบท ให้แก่พื้นที่ที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก [ 4 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทม.สุรินทร์ 1 ธ.ค. 66 ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA 2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 20 
อบต.คาละแมะ ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.ตรึม โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2567 [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 10 
ทม.สุรินทร์ 27 พ.ย. 66 ประกวดนางนพมาศ รอบแสดงความสามารถ [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 54 
ทม.สุรินทร์ 27 พ.ย. 66 ประกวดนางนพมาศ 2566 รอบแรก [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 58 
ทม.สุรินทร์ 27 พ.ย. 66 มอบรางวัลประกวดกะทงเล็ก (ใบตอง) [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 54 
ทม.สุรินทร์ 27 พ.ย. 66 พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 46 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 14 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างเห [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 18 
 
 


อบต.ตรึม จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป บ้านหัวแรต หมู่ที่ ๕ ตำบลตรึ [ 4 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ตรึม จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป บ้านกุดทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลตรึ [ 4 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ตรึม จ้างโครงการก่อสร้างเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ [ 4 ธ.ค. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกยก-ลากไฮโดรลิค เบอร์ ๒ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๐๕ [ 1 ธ.ค. 2566 ]


ทต.นิคมปราสาท จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนธันวาคม2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรภูม [ 30 พ.ย. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ จ้างทำอาหารคาวหวานใส่ปิ่นโต พร้อมดอกไม้กำ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพร [ 30 พ.ย. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ จ้างเช่าโต๊ะพับหน้าขาว พร้อมผ้าปูสีขาว และเก้าอี้พร้อมผ้าปู วันคล้ายวันพระบรมราช [ 30 พ.ย. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ จ้างจัดดอกไม้ โต๊ะหมู่บูชาพร้อมพานพุ่มดอกไม้ธูปเทียนเครื่องทองน้อย แจกันโต๊ะรับแ [ 30 พ.ย. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทเครื่องพิมพ์หัวเข็ม Epson LQ-590 ของสถานธนาน [ 29 พ.ย. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ จ้างซ่อมยูนิตทันตกรรม รหัสครุภัณฑ์ ๒๙๕-๕๒-๐๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]


อบต.ตรึม จ้างปรับปรุงงานวางท่อระบายน้ำบริเวณถนน คสล. ข้างป่าช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (หมึกปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 


จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ 5501 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]จ้างต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็บไซต์ พร้อมโปรแกรมจัดการเว๊บไซต์ ๑ ปี ขององค์การบ [ 16 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบปร [ 25 ต.ค. 2566 ]

   
   
 
เลิฟซี ทราเวล (14 ก.ย. 2566)    อ่าน 32  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ธ.ค. 2565)    อ่าน 503  ตอบ 1  
ข้อมูลผู้เสียภาษี (11 เม.ย. 2565)    อ่าน 413  ตอบ 1  
   
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
ระเบียบ แบบฟอร์ม หนังสือต่างๆ
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่
ประชาชน
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา
ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
 
สินค้า OTOP ตำบลบ้านจารย์
ลานกิจกรรม/ลานกีฬา
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
E-Service
 
ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ใบขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
   
 
การจัดการองค์ความรู้
KM
   
   
   
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
   
   
 
   
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านจารย์ ปรับปรุงการบริการด้านใดมากที่สุด
  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  ด้านความสะดวกในการเข้าถึงจุดบริการ
  ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่ง free wifi น้ำดื่ม เป็นต้น
  ด้านความสะดวกของระบบ/ขั้นตอนการให้บริการ/การรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ
  ด้านระบบเทคโนโลยีในการให้บริการ
  ไม่ต้องการมีงานบริการครบถ้วนตามความต้องการแล้ว
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150 โทรศัพท์ : 044-558565 โทรสาร : 044-558566
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
จำนวนผู้เข้าชม 4,654,160 เริ่มนับ 26 พ.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
อบต.บ้านจารย์ จ.สุรินทร์
CLICK
ศพด.บ้านจารย์
CLICK
ศพด.โคกไทร-โคกไทรงาม
CLICK
ศพด.บ้านอังกอล
CLICK
ศพด.ปัญญาวิทิต
CLICK