หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย
อบต.บ้านจารย์ ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
1
2
3
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
นายอิทธิพล ร่วมพัฒนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
สายตรงนายก
085-638-8008
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 098-101-4515
 
 
 
 
  กิจกรรม
  กิจการสภา
   
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศ เรื่องการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตั [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 585 
ประกาศ เรื่องการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกกระบะเทท้าย ติดตั้งเครนไฮโดร [ 3 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 261 
   
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านระนุก ห [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 118 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านกันเต็ล [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 119 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเวที ตกแต่งสถานที่ พร้อมติดตั้งเครื่องเสียง โ [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 136 
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศ e-GP
ในเครือข่าย
 
 
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (GFMIS) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว134  [ 17 ม.ค. 2565 ]
ขอเลื่อนการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว133  [ 17 ม.ค. 2565 ]
การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว131 [เอกสาร]  [ 17 ม.ค. 2565 ]
วิธีปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว132  [ 17 ม.ค. 2565 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว130  [ 17 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว110  [ 17 ม.ค. 2565 ]
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว127  [ 17 ม.ค. 2565 ]
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว117  [ 17 ม.ค. 2565 ]
การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว120  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว116  [ 14 ม.ค. 2565 ]
สถานะการตอบแบบวัดการรับรู้ รายจังหวัด ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว119 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว115  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web.Conference กพส. มท 0810.7/ว96  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว112  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว3179  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว102 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว94  [ 14 ม.ค. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 กพส. มท 0810.3/ว88  [ 14 ม.ค. 2565 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด กม. มท 0804.3/ว7594  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว97  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด กศ. มท 0816.4/ว98 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ กสว. มท 0820.2/ว95  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน กศ. มท 0816.4/ว93 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว74  [ 13 ม.ค. 2565 ]
 
 
สร 0023.3/ว39 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.1/ว249 การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ 251 การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (นายก.อบจ.สร.และนายก.ทม.สร.)  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ 667 ขออนุมัติดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ 666 การจัดสรรเงินกำไรสุทธิสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลจอมพระ  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว241 ขอความร่วมมือประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว239 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและกฎหมายสำหรับเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.1/ว29 กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรสจสอบอาคาร รุ่นที่ 14 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) [ แนบ1 ]  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.1/ว35 การมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ปฏิบัติราชการแทน (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.5/ว211 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอปราสาท และศีขรภูมิ) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว6682 การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564 (1 ตุลาคม 2564) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว34 ติดตามการรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว203 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 (มกราคม -มีนาคม 2565) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ 13 การเปลียนแปลงชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ทอ.รัตนบุรี) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว32 การสำรวจการดำเนินการ/การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.2/ว33 ขอความร่วมมือรณรงค์ สร้างวิถีครู ด้วยงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.5/ว188 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอลำดวน พนมดงรัก และนายอำเภอศีขรภูมิ)  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.5/ว189 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอพนมดงรัก และนายอำเภอปราสาท)  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.5/ 514 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอพนมดงรัก)  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว28 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 20/2564 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
 
 
ทม.สุรินทร์ 17 ม.ค. 65 ตรียมความพร้อมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตา [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกส [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผย [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอัดขยะมู [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทม.สุรินทร์ 15 ม.ค. 64 พิธีสวดสะเดาะเคราะห์เสริมสิริมงคล [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทม.สุรินทร์ 15 ม.ค. 65 พิธีสักการะพระพุทธสุรินทรภักดีประจำปี 2565 (2) [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทม.สุรินทร์ 15 ม.ค. 65 พิธีสักการะพระพุทธสุรินทรภักดีประจำปี 2565 (1) [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทม.สุรินทร์ 14 ม.ค. 65 ร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอตุลเถระ ครั้งที่ 1 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ทม.สุรินทร์ 14 ม.ค. 65 พิธีขอบคุณเทพยดาฟ้าดิน ประจำปี 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ทม.สุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ กำหนดลอกผักตบชวาและวัชพืช ประจำปี 2565 ณ บริเวณคูเมืองชุมชน [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
ทม.สุรินทร์ 12 ม.ค. 65 ณรงค์ให้พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนปฎิบัติตามมาตรการ DMHT [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ทม.สุรินทร์ 12 ม.ค. 65 ลอกท่อและร่องระบายน้ำ ที่ถนนเทศบาล 4 [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ทม.สุรินทร์ 12 ม.ค. 65 เลือกกรรมการชุมชนโดนไข [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ทม.สุรินทร์ 12 ม.ค. 65 ฉีดน้ำล้างเศษดิน หิน ใบไม้ ขอบสระน้ำฯ [ 12 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
 
 


ทม.สุรินทร์ จ้างวัสดุเครื่องแต่งกายตามโครงการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสิรมประชาธิปไตยในโรงเรีย [ 12 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะ [ 12 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ จ้างจัดเครื่องเซ่น โครงการสักการะพระพุทธสุรินทรภักดี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 12 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุ โครงการสักการะพระพุทธสุรินทรภักดี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]อบต.ตรึม จ้าง้เหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถน้ำแบบเอนกประสงค์ ทะเบียน ๖๑๐๓ สุรินทร์ พร้อม [ 12 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ smart tv จำนวน ๒๕ เครื่อง โดย [ 11 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]อบต.บ้านจารย์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส ๔๑๗-๖๓-๐๐๕๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ จ้างซ่อมเครื่องอัดขยะมูลฝอยไฮโดรลิค รหัส ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 6 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ จ้างซ่อมรถบรรทุกยก-ลากไฮโดรลิค เบอร์ 3 หมายเลขทะเบียน 82-8004 สุรินทร์ รหัสครุภั [ 6 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ จ้างทำตรายาง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ smart tv จำนวน ๒๕ เครื่อง โดย [ 6 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๔ เครื่อง [ 6 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง เบอร์ 10 ทะเบียน บจ - 2914 ส [ 6 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ เทศบาลอนุสรณ์ กอง [ 5 ม.ค. 2565 ]

 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็ก ศพด.บ้านจารย์ โดยวิธี [ 4 ม.ค. 2565 ]ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อ/วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศพด.บ้านโคกไทร- [ 4 ม.ค. 2565 ]

   
   
 
เว็บไซต์ อบต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 ธ.ค. 2563)    อ่าน 189  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
ระเบียบ แบบฟอร์ม หนังสือต่างๆ
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่
ประชาชน
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา
ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
 

สินค้า OTOP ตำบลบ้านจารย์

ลานกิจกรรม/ลานกีฬา
 
 
 
 
     
 
 
 
 
     
 
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
E-Service
 
ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ใบขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
   
 
การจัดการองค์ความรู้
KM
   
   
   
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
   
   
 
   
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านจารย์ ปรับปรุงการบริการด้านใดมากที่สุด
  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  ด้านความสะดวกในการเข้าถึงจุดบริการ
  ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่ง free wifi น้ำดื่ม เป็นต้น
  ด้านความสะดวกของระบบ/ขั้นตอนการให้บริการ/การรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ
  ด้านระบบเทคโนโลยีในการให้บริการ
  ไม่ต้องการมีงานบริการครบถ้วนตามความต้องการแล้ว
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150 โทรศัพท์ : 044-558565 โทรสาร : 044-558566
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
จำนวนผู้เข้าชม 1,007,979 เริ่มนับ 26 พ.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
 

อบต.บ้านจารย์

ศพด.บ้านจารย์

ศพด.บ้านโคกไทร

ศพด.บ้านอังกอล

ศพด.บ้านมะโน