หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย
อบต.บ้านจารย์ ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
1
2
3
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
นายอิทธิพล ร่วมพัฒนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
สายตรงนายก
085-638-8008
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 085-779-2597
 
 
 
 
  กิจกรรม
  กิจการสภา
   
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศองค์กราบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง [ 1 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 8 
   
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อสะท้อนแสง) โดยวิธีเฉพาะเจา [ 19 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอังกอล หมู [ 7 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบาดาลพร้อมหอถังประปาขนาด ๑๐ ลบ.ม. (ถังไฟเ [ 7 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 5 
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศ e-GP
ในเครือข่าย
 
 
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1509  [ 5 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1510  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1497  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1496  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1490  [ 4 เม.ย. 2567 ]
กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ กสว. มท 0820.2/ว1484  [ 4 เม.ย. 2567 ]
สำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว1494  [ 4 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2567/2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1493 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
รวบรวมข้อมูลการติดต่อประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1491  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4128-4201 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว1480 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3423  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1479  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4298-4373 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว1459  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1476  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ในเดือนมีนาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว1471  [ 3 เม.ย. 2567 ]
คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว5  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (เพิ่มเติม) ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว6  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลักการพื้นฐานของคุณธรรมออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1454 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1455  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักสังคมสงเคราะห์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1456  [ 2 เม.ย. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1453  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอให้จัดส่งรูปภาพการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1441 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1433  [ 2 เม.ย. 2567 ]
 
 
- ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567  [ 11 เม.ย. 2567 ]    
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  [ 11 เม.ย. 2567 ]    
สร 0023.3/ว325 ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน "ไหมพันล้านแก้จนคนสุรินทร์"  [ 11 เม.ย. 2567 ]    
สร 0023.6/ว324 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกใช้สารฆ่าแมลงและข้อควรปฏิบัติในการฉีดพ่นเพื่อกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย  [ 11 เม.ย. 2567 ]    
สร 0023.3/ว2032 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (นายอำเภอเมืองสุรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ นายกเทศมนตรีเมือง  [ 11 เม.ย. 2567 ]    
สร 0023.2/ว320 ขอความร่วมมือแจ้งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556  [ 10 เม.ย. 2567 ]    
สร 0023.5/ว316 แจ้งโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ  [ 10 เม.ย. 2567 ]    
สร 0023.3/ว318 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดทำคุณภาพน้ำ และกระบวนการผลิตน้ำประปา"  [ 10 เม.ย. 2567 ]    
สร 0023.6/ว317 ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบเเบบสำรวจสถานการณ์การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เเละที่เเก้ไขเพิ่มเติม  [ 10 เม.ย. 2567 ]    
สร 0023.5/ว315 แจ้งโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปราสาท สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าตูมสำนักงานส่ง  [ 10 เม.ย. 2567 ]    
สร 0023.3/ว314 โครงการผู้นำภาคีเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบจังหวัดสุรินทร์ ด้วยองค์ความรู้ฐานราก 3 มิติ  [ 10 เม.ย. 2567 ]    
สร 0023.3/ว313 รับเกียรติบัตรจัดทำคลิปวีดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 เม.ย. 2567 ]    
สร 0023.6/ว312 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายเเละการบำรุงรักษาเครื่องพ่น"  [ 10 เม.ย. 2567 ]    
สร 0023.3/ว310 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง EF : Executive Function ทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบจังหวัดสุรินทร์  [ 10 เม.ย. 2567 ]    
สร 0023.6/ว311 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีเเละเด็กปฐมวัยจังหวัดสุรินทร์  [ 10 เม.ย. 2567 ]    
สร 0023.6/ว308 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2567  [ 10 เม.ย. 2567 ]    
สร 0023.6/ว307 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน (Basic of Sanitation Inspector : BFSI)" รุ่นที่ 11  [ 10 เม.ย. 2567 ]    
สร 0023.6/ว306 ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับสื่อเพื่อรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2567  [ 10 เม.ย. 2567 ]    
สร 0023.6/ว305 ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทบทวน ปรับปรุง ออกข้อบัญญัติและแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่  [ 10 เม.ย. 2567 ]    
สร 0023.6/ 158 ขอความร่วมมือตอบเเบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายจากการประเมินผลกระทบการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เเละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์)  [ 10 เม.ย. 2567 ]    
 
 
ทม.สุรินทร์ 9 เม.ย. 67 ซ้อมใหญรำบวงสรวงพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (6) [ 13 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
ทม.สุรินทร์ 9 เม.ย. 67 ซ้อมใหญรำบวงสรวงพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (5) [ 13 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
ทม.สุรินทร์ 9 เม.ย. 67 ซ้อมใหญรำบวงสรวงพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (4) [ 13 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
ทม.สุรินทร์ 9 เม.ย. 67 ซ้อมใหญรำบวงสรวงพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (3) [ 13 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
ทม.สุรินทร์ 9 เม.ย. 67 ซ้อมใหญรำบวงสรวงพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (2) [ 13 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
ทม.สุรินทร์ 9 เม.ย. 67 ซ้อมใหญรำบวงสรวงพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (1) [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 6 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเ [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านจารย์ กิจกรรมเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.ตรึม สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา ซื้อวั [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา ซื้อวั [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 6 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้่รับการคัดเลือกการเสนอราคา จัดซื [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 6 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศได้รับการคัดเลือกเสนอราคา จ้างเช่าเครื่อ [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านจารย์ กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เพื่ออนุรักษ์วัฒ [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 8 
อบต.ตรึม งานป้องกันฯ นำรดน้ำ ฉีดน้ำสถานที่จัดงานยกเสาเอก ณ วัดบ้านหนองม่วง ต.ตรึม อ.ศีขรภ [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
 
 


ทม.สุรินทร์ ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 1 [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทม.สุรินทร์ ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 1 [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทม.สุรินทร์ ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 1 [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.บ้านจารย์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้าง ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete โดยวิธี (Pavement [ 10 เม.ย. 2567 ]


อบต.บ้านจารย์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้าง ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete โดยวิธี (Pavement [ 10 เม.ย. 2567 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โครงการจัดงานมหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 10 เม.ย. 2567 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]


อบต.บ้านจารย์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้าง ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete โดยวิธี (Pavement [ 10 เม.ย. 2567 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]


ทม.สุรินทร์ จ้างซ่อมเครน รถยนต์บรรทุกเทท้าย (ติดเครน) รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๙-๐๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเ [ 10 เม.ย. 2567 ]


อบต.คาละแมะ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานราชการทั [ 9 เม.ย. 2567 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานกิ [ 9 เม.ย. 2567 ]


อบต.คาละแมะ ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]


อบต.คาละแมะ จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน ๓ [ 9 เม.ย. 2567 ]


ทม.สุรินทร์ เช่าระบบกระจายเสียงตามสาย ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยว [ 5 เม.ย. 2567 ]


อบต.คาละแมะ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]


ทม.สุรินทร์ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กเทศบาลเมืองสุรินทร์ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ [ 5 เม.ย. 2567 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย เบอร์ ๑๙ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕ [ 4 เม.ย. 2567 ]


อบต.คาละแมะ จ้างเหมารถแม็คโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้าง ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete โดยวิธี (Pavement [ 10 เม.ย. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้าง ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete โดยวิธี (Pavement [ 10 เม.ย. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้าง ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete โดยวิธี (Pavement [ 10 เม.ย. 2567 ]

   
   
 
เลิฟซี ทราเวล (14 ก.ย. 2566)    อ่าน 62  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ธ.ค. 2565)    อ่าน 555  ตอบ 1  
ข้อมูลผู้เสียภาษี (11 เม.ย. 2565)    อ่าน 486  ตอบ 1  
   
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
ระเบียบ แบบฟอร์ม หนังสือต่างๆ
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่
ประชาชน
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา
ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
 
สินค้า OTOP ตำบลบ้านจารย์
ลานกิจกรรม/ลานกีฬา
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
E-Service
 
ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ใบขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
   
 
การจัดการองค์ความรู้
KM
   
   
   
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
   
   
 
   
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านจารย์ ปรับปรุงการบริการด้านใดมากที่สุด
  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  ด้านความสะดวกในการเข้าถึงจุดบริการ
  ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่ง free wifi น้ำดื่ม เป็นต้น
  ด้านความสะดวกของระบบ/ขั้นตอนการให้บริการ/การรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ
  ด้านระบบเทคโนโลยีในการให้บริการ
  ไม่ต้องการมีงานบริการครบถ้วนตามความต้องการแล้ว
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150 โทรศัพท์ : 044-558565 โทรสาร : 044-558566
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
จำนวนผู้เข้าชม 4,846,945 เริ่มนับ 26 พ.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
อบต.บ้านจารย์ จ.สุรินทร์
CLICK
ศพด.บ้านจารย์
CLICK
ศพด.โคกไทร-โคกไทรงาม
CLICK
ศพด.บ้านอังกอล
CLICK
ศพด.ปัญญาวิทิต
CLICK